Ponad 2 mld zł ze sprzedaży aplikacji biznesowych w Polsce

Przychody dostawców (w sumie ok. 2,2 mld zł) z tytułu sprzedaży systemów i aplikacji biznesowych (ERM, CRM, BI, oprogramowanie bazodanowe) to zdecydowanie największy segment rynku oprogramowania w Polsce, reprezentujący około jednej trzeciej jego wartości. W ostatnim czasie na rozwój rynku w segmencie B2B wpływają m.in. pozytywna koniunktura gospodarcza, postępująca informatyzacja przedsiębiorstw i organizacji oraz zmiany w przepisach prawa gospodarczego.

Według najnowszego raportu PMR „Rynek oprogramowania w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” szacowana wartość polskiego rynku oprogramowania wzrosła o blisko 5%, do poziomu 6,6 mld zł. W szczegółowym rozbiciu w największym stopniu wartość rynku buduje segment gier i programów edukacyjnych. Jednak po zsumowaniu przychodów z  tytułu dostarczania aplikacji biznesowych – systemów ERP, CRM, BI i oprogramowania bazodanowego – okazuje się, że tworzą one kategorię rozwiązań w największym stopniu odpowiedzialną za wartość rynku oprogramowania w Polsce. W 2016 r. ponad jedna trzecia wartości całego rynku pochodziło ze sprzedaży profesjonalnych systemów i aplikacji na rzecz firm i organizacji w sektorze prywatnym oraz publicznym.

Rynek oprogramowania biznesowego w Polsce od kilku lat znajduje się w stabilnych trendach wzrostowych. Z roku na rok zmienia się tylko skala zjawiska w zależności od siły popytu na tego typu rozwiązania. PMR ocenia, że w 2016 r. rynek aplikacji dedykowanych biznesowi w Polsce był wart ok. 2,2 mld zł, o 6% więcej niż w roku poprzednim. Optymistyczna sytuacja na rynku stanowi wypadkową stałego zapotrzebowania na wszystkie typy oprogramowania – bazodanowe, rozwiązania ERP, CRM oraz systemy dedykowane analityce biznesowej (BI). Czynnikami sprzyjającymi są natomiast pozytywna koniunktura gospodarcza oraz związane z tym możliwości inwestycyjne firm i postępująca ich informatyzacja oraz trend transformacji cyfrowej i ewolucja technologiczna systemów w kierunku nowych technologii (chmura, big data, rozwiązania mobilne). Rynek ma jednak także swoje ograniczenia. W ubiegłym roku czynnikami hamującymi jego wyższy wzrost były m.in. poziom nasycenia oprogramowaniem w segmencie firm dużych, ograniczone wykorzystanie i popyt na bardziej zaawansowane aplikacje w sektorze MŚP oraz zastój na rynku przetargów publicznych.

Na rynku oprogramowania największą pulę przychodów generują dostawcy oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). W ubiegłym roku wartość tego segmentu rynku wzrosła o 4%. Z naszych analiz wynika, że obecny rozwój rynku w głównej mierze opiera się na przedsiębiorcach, którzy już posiadają systemy ERP. Wartość rynku rośnie przede wszystkim dzięki rozbudowie istniejących aplikacji (w tym utrzymania i dosprzedaży kolejnych modułów) oraz wymiany lub aktualizacji do nowszej wersji dotychczas eksploatowanych rozwiązań. Mniejsze znaczenie mają nowe wdrożenia w firmach dotychczas zupełnie niewykorzystujących oprogramowania do wspomagania zarządzania.

Na rynek ERP mają pozytywny wpływ regulacje prawne. W ostatnim czasie przede wszystkim te dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Innym czynnikiem jest technologiczna ewolucja systemów, które wychodzą naprzeciw bieżącym trendom, np. w zakresie mobilności czy rozwoju środowisk chmurowych. Migracjom do bardziej nowoczesnych systemów sprzyja też wymiana pokoleniowa w firmach.

Druga pod względem wielkości kategoria aplikacji bazodanowych odpowiada za blisko 30% całkowitej wartości rynku oprogramowania w segmencie B2B. Sprzedaż rozwiązań bazodanowych stanowi pochodną pozytywnych dynamik notowanych w segmencie ERP, CRM oraz BI. Rosnąca ilość danych, potrzeba ich integracji oraz wielowymiarowej analizy, a także rozwiązania chmurowe podtrzymują popyt na bazy danych w biznesie.

Zbliżoną do rynku baz danych wartość posiada kategoria hurtowni danych, systemów analitycznych klasy BI i rozwiązań big data. Segment ten odznacza się największą dynamiką wzrostu nie tylko w skali rozwiązań dla biznesu, ale także całego rynku oprogramowania. W ubiegłym roku dynamika rynku BI w Polsce blisko trzykrotnie przewyższyła wzrost całego rynku oprogramowania. Rozwiązania analityki biznesowej i systemy usprawniające podejmowanie decyzji to narzędzia coraz częściej wdrażane w polskich firmach. Rolę odgrywają pod tym względem: znaczna część niezagospodarowanej bazy po stronie popytowej, rozwój nowych technologii oraz coraz większa ilość gromadzonych danych. Najnowsze badania PMR pokazują, że systemy BI w zasadzie nie są obecne w małych firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, co wynika przede wszystkim ze zbyt małej skali działalności i braku potrzeb.

Najmniejszą część rynku aplikacji biznesowych w Polsce stanowi oprogramowanie do wspomagania zarządzania relacjami z klientami (CRM).

W perspektywie sześcioletniej na rynku aplikacji biznesowych PMR spodziewa się utrzymania stabilnego zapotrzebowania na oprogramowanie bazodanowe, rozwiązania ERP, CRM oraz systemy dedykowane analityce biznesowej (BI) – średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2017-2022 wyniesie 4,9%.

Uwagi metodologiczne

W materiale wykorzystany dane z cyklicznego badania PMR. Badanie zostało przeprowadzone w II kw. 2017 r., techniką CATI, z własnego studia PMR w Krakowie. W sumie zrealizowano 947 pełnowartościowych wywiadów. W badaniu wykorzystano losową, warstwową próbę firm działających w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce.

Zbiorcze wyniki badania są reprezentatywne dla zbiorowości polskich małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w wybranych branżach. Na potrzeby badania przyjęto następującą klasyfikację firm:

małe firmy – podmioty zatrudniające poniżej 50 pracowników

średnie firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników

duże firmy – podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

Zaprezentowane w raporcie dane zostały poddane ważeniu podczas analizy statystycznej w celu skorygowania różnic pomiędzy zrealizowaną strukturą próby a strukturą całej zbiorowości firm różnym poziomie zatrudnienia. Wagi zostały przygotowane w oparciu o informację GUS o liczbie przedsiębiorstw działających w Polsce w pierwszej połowie 2017 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *