Nowelizacja megaustawy telekomunikacyjnej podpisana przez prezydenta

broadband-network

6 września Prezydent Andrzej Duda podpisał megaustawę o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowe przepisy ułatwią m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach leśnych, uzdrowiskowych czy na terenie parków narodowych i rezerwatów.

Megaustawa na rzecz Polski Szerokopasmowej

W poniedziałek, 9 września 2019 r. Kancelaria prezydenta RP poinformowała, że 6 września Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W komunikacie kancelarii widnieje informacja, że celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych zgodnie z celami zawartymi w Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz zobowiązaniami w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.  

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Wśród nowych przepisów (zmiany wprowadzone w wybranych ustawach) wynikających z nowelizacji megaustawy telekomunikacyjnej znajdują się m.in.:

 • Rozszerzenie definicji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu o linię kablową nadziemną.
 • Wprowadzenie możliwości finansowania przez samorządy, w formie dotacji celowej, kosztów inwestycji, w szczególności przyłączy telekomunikacyjnych od granicy działki do budynku.
 • Utworzenie Funduszu Szerokopasmowego, jako instrumentu wsparcia rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do internetu ze środków krajowych.
 • Wprowadzenie zmiany przepisów dotyczących inwentaryzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych.
 • Wprowadzenie możliwości obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.
 • Ułatwienie dostępu do terenów leśnych w celu umieszczenia na tych terenach infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Zmiana przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia określającego dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku – kompetencje w tym zakresie przechodzą z ministra środowiska na ministra właściwego do spraw zdrowia.
 • Wprowadzenie zmian, zgodnie z którymi pomiary pól elektromagnetycznych wokół instalacji lub urządzeń mają być wykonywane bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji lub urządzenia.
 • Umożliwienie, w drodze wyjątku, instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze technicznych na terenie parku narodowego i rezerwatu przyrody w celu zapewnienia telekomunikacji na tym obszarze.
 • Dodanie regulacji przewidującej możliwość zawarcia przez UKE z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji zapewniającej pełny, niezakłócony zasięg usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologiach mobilnych na danym obszarze.
 • Zniesienie zakazu budowy stacji bazowych telefonii ruchomej na obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Ustawa zasadniczo wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *